Click continue to switch to the English version of our webpage.

Grunnerverv

Velkommen til frokostseminar om dagsaktuelle tema innen grunnerverv for offentlige utbyggere.

30
nov
Kl. 08.30–10.30
30. nov 2023
Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Med dette frokostseminaret ønsker vi å sette fokus på dagsaktuelle tema innen grunnerverv for offentlige utbyggere. Agenda er som følger:

1. Kapitaliseringsrente

Kapitaliseringsrenten for personskadesaker har blitt forskriftsfestet, og rekkevidden av den tidligere «standard» renten for ekspropriasjonssaker har blitt utfordret i underrettspraksis. Er forskriften for personskade relevant for kapitaliseringsrenten ved ekspropriasjon? Vi ser på hva som er viktig i tilnærmingen til dette temaet og særlig følgende problemstillinger:

Er det egentlig tilpasningsplikten for de personskadde og ikke rentesatsen som forskriften regulerer?  

Er det relevant å se hen til avkastningen i næringen ved fastsettelsen av kapitaliseringsrenten når næringen kaster lite av seg – typisk innen landbruk?

2. Forbigående ulemper og midlertidige avståelser – permanent tap?

Flere store utbygginger senere år har også medført relativt lange anleggsperioder. Periodene med forbigående anleggsulemper og midlertidige avståelser blir lange. Vi ser at underrettspraksis knyttet til forskjellige infrastrukturprosjekter har hatt ulik tilnærming til betydningen av lange anleggsperioder. Hvordan bør krav knyttet til forbigående ulemper og midlertidige avståelser håndteres i lys av senere underrettsavgjørelser, og hva kan egentlig utledes av denne underrettspraksisen? Også her ser vi på hva som er de sentrale momentene for i størst mulig grad legge til rette for rettslig riktige resultat.

Vi ønsker grunnerververe og andre som jobber med grunnerverv for det offentlige velkommen til våre lokaler i Haakon VII gate 10. Dersom reiseavstanden blir stor, er det også mulig å følge følge seminaret på Teams.

Frokostmøtet er gratis.