Om Haavind

Oppdragsvilkår – Advokatfirmaet Haavind AS

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester som Advokatfirmaet Haavind AS (”Haavind”) yter til våre kunder. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

1. Tjenestene

1.1 Ved oppstarten av et oppdrag vil kunden og Haavind normalt bli enige om hvor omfattende våre tjenester skal være og hvilke personer som skal arbeide med oppdraget, herunder hvem som skal være saksansvarlig advokat for oppdraget. Vi vil alltid sørge for at de personer som arbeider med oppdraget er riktige ut fra oppdragets innhold og våre felles krav til kvalitet og effektivitet. Vi vil når oppdraget krever det arbeide i team for å tilby den kompetanse og de ressurser som gir et best resultat for kunden.

1.2 For å utvikle personlige relasjoner og vår forståelse for kundens forretningsvirksomhet, vil en av våre partnere bli utpekt som kundeansvarlig. En kundeansvarlig partner har det overordnede ansvaret for alle våre tjenester til kunden. Det er også alltid en advokat som er ansvarlig for vårt arbeid på hvert enkelt oppdrag. Dette kan være den kundeansvarlige eller en annen advokat med relevant sakkunnskap.

1.3 Avtale om oppdraget er en avtale med Advokatfirmaet Haavind AS, og ikke med noen fysisk person som har tilknytning til advokatfirmaet. Alle advokatfirmaets partnere og øvrige medarbeidere som arbeider for advokatfirmaet, omfattes av disse vilkårene. Partnerne og medarbeiderne skal under ingen omstendigheter ha individuelt ansvar i forhold til kunden om ikke annet følger av ufravikelig lov.

2. Pris og kostnader

2.1 Hvis det er ønskelig og mulig, vil vi ved oppstarten av et oppdrag gi et anslag over forventet samlet kostnad beroende på oppdraget og dets omfang og kompleksitet. Kunden og Haavind kan også avtale budsjett eller annet prisarrangement. Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift.

2.2 Utover våre priser vil oppdragsrelaterte utgifter og utlegg, herunder gebyrer, reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader m.v., belastes kunden. Normalt betaler vi begrensede utgifter for våre kunders regning og debiterer dem i etterskudd, men vil kunne be om forskudd for utgifter eller videresende en aktuell faktura for betaling.

2.3 Der det er hensiktsmessig, vil vi avtale akontobetalinger. Akontobetalinger skal innbetales til en særskilt kundekonto og avregnes mot utført arbeid.

3. Fakturering

3.1 Regelmessig fakturering er en god måte å holde kunden informert om totale kostnader som har påløpt og å unngå negative overraskelser ved slutten av et oppdrag. Om ikke annet er avtalt, fakturerer vi månedsvis.

3.2 I noen tilfeller vil vi be om forskudd før vi begynner vårt oppdrag. Forskuddet vil bli avregnet i fremtidige fakturaer. Totalbeløpet av vårt salær for oppdraget kan bli høyere eller lavere enn forskuddsbeløpet.

3.3 Om ikke annet er avtalt, forfaller våre fakturaer til betaling 14 dager etter fakturadato.

3.4 Vi legger til forsinkelsesrente på for sent betalte beløp fra forfallsdag til dato for betalingen etter den rentesats som følger av forsinkelsesrenteloven.

4. Identifisering av kunder

4.1 Vi er ved lov pålagt å kontrollere våre kunders identitet og eierforhold, og andre forhold rundt kunden og oppdraget. Vi kan derfor komme til å be om identitetsdokumenter for personer som er involvert i oppdraget. Vi er også forpliktet til å verifisere den informasjon som gis til oss.

4.2 Vi er pålagt å gi myndighetene beskjed om mulig hvitvasking eller terrorfinansiering i henhold til Lov om hvitvasking og terrorfinansiering mv. Loven forhindrer oss også fra å gi underretning til dem det måtte gjelde om at det kan være grunnlag for slik mistanke og om at informasjon er gitt til politiet. For det tilfelle at vi mistenker hvitvasking eller terrorfinansiering, vil vi avstå fra oppdraget.

4.3 Vi kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som direkte eller indirekte forårsakes av at vi ivaretar de forpliktelser som etter vår oppfatning påligger oss i henhold til punktene 4.1 og 4.2.

5. Rådgivning

5.1 Vår rådgivning er tilpasset forholdene ved det enkelte oppdraget og de fakta som presenteres for oss, samt de instruksjoner som vi mottar fra kunden. Kunden bør derfor ikke basere seg på rådgivning som skriver seg fra et annet oppdrag eller anvende våre råd for et annet formål enn det rådene var ment for. Om vi ikke avtaler noe annet, omfatter vår rådgivning i et spesifikt oppdrag ikke mulige skattekonsekvenser av oppdraget.

5.2 Haavind kan bare gi råd om rettstilstanden i Norge. Basert på våre alminnelige erfaringer om andre jurisdiksjoner kan vi gi uttrykk for oppfatninger om juridiske spørsmål i andre jurisdiksjoner. Dette gjør vi bare for å dele våre erfaringer, og slike oppfatninger utgjør ikke juridisk rådgivning. Vi bistår imidlertid gjerne med å innhente nødvendige råd fra jurister i andre relevante jurisdiksjoner.

5.3 Det er vår policy at vi i enkelte tilfeller og på generell basis, f.eks. i et nyhetsbrev, informerer våre kunder og andre om juridiske spørsmål. Den informasjonen vi gir er basert på rettstilstanden på det tidspunktet informasjonen blir gitt. Om vi ikke har avtalt noe annet, påtar vi oss ikke å oppdatere informasjonen vi har gitt med hensyn til nye regler eller endringer i rettstilstanden.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Et eventuelt ansvar for Haavind for tap som blir påført som følge av feil eller forsømmelser fra vår side i forbindelse med oppdragsutførelsen, er begrenset til direkte tap, og omfatter under ingen omstendighet konsekvenstap eller følgeskader. Ansvaret er videre begrenset til NOK 50 millioner.

6.2 Vårt ansvar reduseres med ethvert beløp som kunden kan motta i henhold til forsikring kunden har tegnet.

6.3 Vi har ikke noe ansvar overfor tredjemann på grunn av kundens anvendelse av dokumenter eller annen rådgivning fra Haavind. Vi har ikke ansvar for at vi ikke har mulighet til å påbegynne eller fortsette vårt arbeid på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

6.4 Dersom vi har påtatt oss å rådgi om mulige skattekonsekvenser, omfatter vårt ansvar ikke skatt som kunden må betale, med mindre det på tidspunktet for rådgivningen var klart at kunden kunne ha oppnådd de relevante kommersielle mål ved å benytte en alternativ struktur eller metode uten ytterligere kostnader eller risiko, og derigjennom ville ha unngått betalingen av disse skattene.

6.5 Om vi på kundens begjæring avtaler at tredjemann kan basere seg på et dokument som er innhentet fra oss eller rådgivning som vi har gitt, skal dette ikke øke eller påvirke vårt ansvar. Under enhver omstendighet oppstår det ikke noe kundeforhold mellom oss og slik tredjemann.

6.6 Ansvarsbegrensningen som gjennom disse vilkår eller i separat avtale er gjort gjeldende for Haavind, gjelder også for partnere eller tidligere partnere i Haavind, jurister og andre personer som arbeider for, har arbeidet for eller vært engasjert av Haavind.

6.7 Haavind har for sin virksomhet tegnet ansvarsforsikringer med anerkjente forsikringsselskaper.

7. Samarbeid med andre rådgivere

7.1 Vi har et omfattende nettverk av andre rådgivere i Norge og internasjonalt, og bistår gjerne med å finne og instruere andre rådgivere i spesielle spørsmål.

7.2 Om vi instruerer eller arbeider sammen med andre rådgivere, er disse rådgiverne selvstendige i forhold til oss, og vi har ikke noe ansvar for å ha anbefalt dem eller for deres råd. Vi er heller ikke ansvarlig for salær eller kostnader som slike rådgivere fakturerer. I det tilfelle vi får fullmakt til å instruere rådgivere, innebærer det også fullmakt til å akseptere de ansvarsbegrensninger rådgiveren måtte ha for kundens regning.

7.3 Når vi instruerer andre rådgivere, kan vi på spørsmål fra dem innhente tilbud og vil avtale salær med dem. Selv om vi kan bistå med diskusjoner om andre rådgivere, tar vi ikke noe ansvar for slike tilbud eller avtaler.

8. Kommunikasjon

8.1 Vi kommuniserer med våre kunder og andre parter involvert i et oppdrag på flere ulike måter, slik som via e-post. Dette er effektive kommunikasjonsmidler som imidlertid kan innebære risiko som vi ikke kan ta ansvar for. Om det ikke er ønskelig med e-post-kommunikasjon under oppdrag, vær vennlig å underrette kundeansvarlig partner eller den aktuelle saksansvarlige.

8.2 Vårt spam- og virusfilter og sikkerhetsarrangementer kan i blant avvise eller filtrere bort legitime e-poster. Viktig e-post bør derfor følges opp via telefon.

9. Immaterielle rettigheter og taushetsplikt

9.1 Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til det arbeidsresultat vi genererer for våre kunder, tilhører oss, men vi gir kunden rett til å bruke resultatet til de formål det er tenkt for. Om annet ikke blir avtalt, får ikke noe dokument eller annet arbeidsresultat som genereres hos oss gjøres allment tilgjengelig eller anvendes til markedsføringsformål.

9.2 Vi beskytter på en grundig måte og i overensstemmelse med god advokatskikk den informasjonen som blir overlatt til oss.

9.3 Når en transaksjon eller annet oppdrag har blitt allment kjent, kan vi komme til å informere om vårt oppdrag i vårt markedsføringsmateriale og på vår webside. Slik informasjon får bare inneholde opplysninger som allerede har kommet til allmennhetens kunnskap. Dersom kunden ikke ønsker at vi skal publisere slik informasjon, ber vi om å bli meddelt dette. Om vi har grunn til å tro at kunden kommer til å reagere negativt på slik informasjon, vil vi be om tillatelse før vi publiserer informasjonen. Vi vil alltid spørre kunden før vi bruker informasjon som ikke er allment kjent, i markedsføringssammenheng.

9.4 Om kunden tillater at vi bruker eller samarbeider med andre rådgivere i oppdraget, har vi rett til å overlate materiale og øvrig informasjon som vi anser kan være relevant for at rådgiveren skal kunne gi råd og utføre de aktuelle tjenestene for kunden. Det samme gjelder materiale og øvrig informasjon som vi har mottatt i forbindelse med den kontroll og de verifiseringer som er gjort i henhold til punkt 4.1.

10. Interessekonflikt

Vi kan være forhindret fra å påta oss et oppdrag om det foreligger interessekonflikt i relasjon til en annen kunde. Derfor gjennomfører vi en kontroll av om interessekonflikter foreligger i overensstemmelse med reglene om god advokatskikk før vi påtar oss et oppdrag. Til tross for slike kontroller kan det inntreffe omstendigheter som gjør at vi er forhindret fra å opptre på kundens vegne i et pågående eller fremtidig oppdrag. Skulle dette skje, vil vi behandle våre kunder på best mulig måte innenfor reglene om god advokatskikk. På denne bakgrunn er det viktig at vi får informasjon som kunden mener kan være relevant for at vi skal avgjøre om en faktisk eller potensiell interessekonflikt foreligger.

11. Dokumenthåndtering

11.1 Under den tid som et oppdrag pågår vil vi lagre dokumenter og arbeidsresultater som vi eller tredjemann har utarbeidet, elektronisk i vårt IT-system for å lette tilgang til nødvendig informasjon for de personer som arbeider for kunden på oppdraget.

11.2 Når et oppdrag er sluttført, kommer vi til å oppbevare alle relevante dokumenter og arbeidsresultater som genereres i oppdraget i papirform eller elektronisk form i den tidsperiode som vi anser hensiktsmessig for denne typen oppdrag, men under ingen omstendigheter kortere tid enn hva som kreves i henhold til reglene for god advokatskikk. Dette innebærer at dokumentene som hovedregel vil bli oppbevart i 10 år fra saken er avsluttet i henhold til Advokatforeningens anbefalinger.

11.3 Om ikke annet er avtalt, sender vi alle originale dokumenter til kunden etter at oppdraget er avsluttet. Vi kan beholde kopi av disse dokumentene for vårt eget arkiv.

11.4 Som et ledd i oppdragsavviklingen kan kunden få tilgang til en eller flere tekniske plattformer som benyttes av Haavind. Slik tilgang kan medføre kostnad for kunden når dette er avtalt. I tilfeller der Haavind administrerer brukertilganger skal kunden gi skriftlig beskjed til Haavind hvis enkelttilganger skal trekkes tilbake. Hvis kunden selv har tilgang til å administrere brukertilganger har kunden ansvar for de tilganger som tildeles og for at de ved behov trekkes tilbake. Tilgang til tekniske plattformer gis som ledd i Haavinds juridiske tjenesteyting og kan sies opp med minst en måneds varsel.

12. Personopplysninger

12.1 Ved advokatoppdrag er Haavind behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lov om personopplysninger.

12.2 Gjennomføringen av oppdraget kan innebære behandling av personopplysninger, herunder også særlige kategorier av personopplysninger, om enkeltpersoner som mottas fra kunde. Kunden er ansvarlig for at personopplysningene lovlig overføres til Haavind i samsvar med reglene i personopplysningsloven eller annen gjeldende personvernlovgivning. Haavind kan også innhente opplysninger fra andre der dette er avklart med kunden. I den videre behandling av personopplysningene er Haavind behandlingsansvarlig. Personopplysningene behandles som ledd i utføringen av oppdraget, slik dette nærmere er beskrevet i oppdragsbekreftelsen og eventuelle øvrige instrukser fra kunden.

12.3 Haavinds behandling og beskyttelse av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende regelverk og eventuell bransjestandard.

12.4 Personopplysningene kan overføres og utleveres til Haavinds eventuelle underleverandører og samarbeidspartnere dersom dette er hensiktsmessig eller nødvendig for å utføre oppdraget. Slike samarbeidspartnere eller leverandører kan være etablert utenfor EU/EØS. Ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS som ikke er godkjent av EU-kommisjonen eller Datatilsynet, vil Haavind sørge for at nødvendige mekanismer er etablert for beskyttelse av opplysningene, for eksempel EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield sertifisering (USA).

12.5 Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få utlevert eller tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget eller pålagt ved lov.

12.6 Den enkelte ha rett til innsyn i de personopplysninger som Haavind har registrert om vedkommende, og kan kreve at disse blir korrigert dersom de er mangelfulle.

12.7 Personopplysningene, sammen med sakens andre dokumenter, lagres som hovedregel i 10 år etter at saken er avsluttet. Opplysningene vil bli slettet etter 10 år om ikke kunden ber om tilbakelevering. Originaldokumenter vil bli returnert til kunde om ikke annet er avtalt, jf. punkt 11.3.

12.8 Haavind gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post mv.) generelt har lav sikkerhet. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering) for å hindre uautorisert innsyn i kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vi vektlegge kundens ønsker om kommunikasjonsform.

12.9 Unntaksvis, ved oppdrag som ikke er ordinære advokatoppdrag, kan kunden etter forholdene være behandlingsansvarlig. Hvis Haavind er databehandler, skal det inngås en separat databehandleravtale.

12.10 Det vises for øvrig til Haavinds personvern- og cookieserklæring på www.haavind.no.

13. Klager og krav mot oss

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at kundeansvarlig eller saksansvarlig advokat underrettes så snart som mulig. Klage over honoraret eller brudd på god advokatskikk kan videre rettes til Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg i Oslo. Regelverket for god advokatskikk og nærmere informasjon om klageordningen til Advokatforeningens disiplinærutvalg finnes på Advokatforeningens nettsider www.advokatforeningen.no.

14. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår webside www.haavind.no. Endringer i vilkårene gjelder bare for de oppdrag som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. Kopi av den seneste versjonen av disse vilkårene sendes ut etter anmodning.

15. Ulike språkversjoner

Disse vilkårene finnes på norsk og engelsk. For kunder hjemmehørende i Norge vil den norske versjonen gjelde. For kunder hjemmehørende i andre land, vil den engelskspråklige versjonen gjelde.

16. Lov og verneting

16.1 Disse vilkår og alle spørsmål som vedrører vårt oppdrag reguleres av norsk rett.

16.2 Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til vårt oppdrag avgjøres ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven av 2004. Voldgiftsforhandlingene og dommen skal være konfidensiell, og partene skal før voldgiftssaken inngå en egen konfidensialitetsbestemmelse.