Nyhet / 17.06.2022

SinkabergHansen vant frem i Høyesterett

Skrevet av Ida Espolin Johnson & Sarah-Ann Kvam

For første gang har Høyesterett tatt stilling til spørsmålet om ansvar for idømte sakskostnader for andre enn partene etter aksjeloven § 17-1. Dommen fastslo at man ikke kan omorganisere selskapsstrukturen for å unngå sakskostnadsansvar.

I 2014 gikk EcoLice AS til søksmål mot SinkabergHansen AS om inngrep i et patent for avlusning av lakselus. Patentet bestod av en metode hvor det ble benyttet to kjemiske midler i en bestemt rekkefølge også kalt «kombinasjonsmetoden». Patentet var opprinnelig eid av morselskapet til EcoLice, Nettforsk AS, med Baard Johannessen som eneaksjonær, enestyre og daglig leder. Rett før søksmålet om patentinngrep opprettet Johannessen og Nettforsk et nytt selskap, Sea Lice Research Norway AS, og overførte patentet til det nyopprettede tomme selskapet.

SinkabergHansen gikk til motsøksmål om gyldigheten av patentet, og fikk medhold i tre rettsinstanser. Avlusingsmetoden hadde ikke oppfinnelseshøyde og patentet var derfor ugyldig. EcoLice og Sea Lice Research Norway ble dømt til å betale SinkabergHansens sakskostnader. Det var imidlertid ingen penger i selskapene til å betale de idømte sakskostnadene, og verken morselskapet eller Johannessen selv var villig til å gjøre opp. Konkurs ble begjært, arrest ble tatt i aksjer og konti tilhørende morselskapet og SinkabergHansen tok ut stevning mot Nettforsk og Johannessen med krav om erstatning på grunnlag av ansvar som aksjonær, styreleder og daglig leder iht aksjeloven § 17-1. SinkabergHansen tapte i tingretten, men fikk medhold i at det var uaktsomt av Nettforsk og Johannessen å pålegge datterselskapene å anke patentsaken inn for lagmannsretten og senere Høyesterett uten at noen av selskapene hadde utsikter til å betale verken egne eller SinkabergHansens sakskostnader. Det var morselskapet Nettforsk som betalte datterselskapenes løpende sakskostnader i lagmannsrettssaken, og for Sea Lice Research Norways del også for tingrettssaken.

Johannessen og Nettforsk anket saken inn for Høyesterett som avviste anken, men ga SinkabergHansen delvis medhold i den avledete anken. Høyesterett kom til at det var erstatningsbetingende uaktsomt av Nettforsk og Johannessen å overføre patentet til et tomt datterselskap rett før saksanlegget, og dermed utsette SinkabergHansen for en åpenbar tapsrisiko de ikke ville hatt hvis patentet ikke hadde blitt overført. Hadde patentet ikke blitt overført til Sea Lice, men forblitt i Nettforsk under sakens gang, ville Nettforsk hatt midler til å betale de idømte sakskostnadene.

Dommen kan leses her