Nyhet / 17.12.2021

Forslag til rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)

Skrevet av Kasper Formo Asplin

Folkefinansieringsforordningen gjelder i EU fra 10. november 2021. Nå har verdipapirlovutvalget i NOU 2021:10 fremmet forslag til regler som gjennomfører folkefinansieringsforordningen i norsk rett. I folkefinansieringsforordningen fastsettes et rammeverk for lånebasert og egenkapitalbasert folkefinansiering av næringsvirksomhet. Folkefinansiering innebærer matching av investorer som ønsker å tilby folkefinansiering og prosjekteiere som ønsker finansiering gjennom en folkefinansieringsplattorm.

Vi vil i dette nyhetsbrevet redegjøre nærmere for folkefinansieringsforordningen og forslaget til gjennomføring i norsk rett.

1000x640 samarbeid

Folkefinansiering er ikke regulert særskilt i Norge, bortsett fra et snevert unntak i finansforetaksforskriften § 2-18 om at långivere ikke driver finansieringsvirksomhet når de låner ut mindre enn 1 millioner kroner per år gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering. Folkefinansieringsvirksomhet er gjenstand for omfattende regelverk som er ment å regulere annen virksomhet, herunder finansieringsvirksomhet, låneformidling og investeringstjenester. Gjennomføringen av folkefinansieringsforordningen vil således være kjærkomment for folkefinansieringsbransjen.

Verdipapirlovutvalget foreslår at folkefinansieringsforordningen gjennomføres i en egen lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Folkefinansieringsforordningen inkorporeres i norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i folkefinansieringsloven, slik at Folkefinansieringsforordningen gjelder som norsk lov. Folkefinansieringsloven vil for øvrig inneholde enkelte nasjonale regler utover folkefinansieringsforordningen.

Formålet med folkefinansieringsforordningen er å legge til rette for et indre marked for folkefinansiering i EU, der folkefinansiering også kan ytes over landegrensene. Folkefinansieringsforordningen regulerer i hovedsak foretak som driver en åpen elektronisk plattform for folkefinansiering og foretakets virksomhet, herunder gis det regler om investorbeskyttelse. Folkefinansieringsforordningen inneholder også visse regler for prosjekteiere (de som søker finansiering) og for investorer (de som tilbyr finansiering) gjennom plattformene.

Vi vil i det følgende redegjøre nærmere for enkelte hovedpunkter markedsaktørene bør merke seg.

1. Virkeområde

Vis mer om 1. Virkeområde

2. Konsesjon

Vis mer om 2. Konsesjon

3. Prospektplikt

Vis mer om 3. Prospektplikt

4. Virksomhetskrav

Vis mer om 4. Virksomhetskrav

5. Investorbeskyttelse

Vis mer om 5. Investorbeskyttelse

6. Grensekryssende virksomhet

Vis mer om 6. Grensekryssende virksomhet

7. Forholdet til andre regelverk

Vis mer om 7. Forholdet til andre regelverk

Folkefinansieringsforordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Verdipapirlovutvalgets forslag vil nå sendes på høring av Finansdepartementet. Etter gjennomført høringsrunde vil Finansdepartementet utarbeide en proposisjon til Stortinget for vedtakelse. Det må antas at endelig ikrafttredelse i Norge ligger noe frem i tid.

Folkefinansieringsforordningen skal på mange områder suppleres av utfyllende EU-regler. EUs tilsynsmyndigheter på bank og verdipapirområdet (EBA og ESMA) har foreslått enkelte tekniske standarder, men de er ikke endelig vedtatt ennå. Kommisjonen har imidlertid klargjort enkelte tolkningsspørsmål folkefinansieringsforordningen reiser i en Q&A.

Verdipapirlovutvalgets forslag finnes på Regjeringens nettside.

Folkefinansieringsforordningen finnes på EUs nettside.

Advokatfirmaet Haavinds finansregulatoriske gruppe har omfattende erfaring med rådgivning til aktører i finansmarkedet, herunder etableringer og tillatelser, rammevilkår, løpende compliance og governance, risikostyring, og andre juridiske og regulatoriske forhold. Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse her.

Dersom du har spørsmål til verdipapirlovutvalgets forslag eller ønsker å diskutere reglene i folkefinansieringsforordningen er våre finansregulatoriske eksperter tilgjengelige for en uforpliktende prat.