Nyhet / 16.02.2021

Europakommisjonens initiativ for regulering av digitale plattformer og tjenester

Skrevet av Kari Gimmingsrud & Martin Bailey

Som et ledd i EUs digitale strategi, la Europakommisjonen før jul frem forslag til to rettsakter - Digital Services Act og Digital Markets Act. Økt ansvarlighet for tilbyderne, bedre konkurransevilkår og innovasjon er hovedpunkter i lovgivningen.

100x640 tablet

Kommisjonen har særlig fokus på store «systemiske» plattformer med mer enn 45 millioner EU-brukere, som skal underlegges mer regulering, grundigere granskning og sanksjoner. Forslagene innebærer blant annet at digitale tjenesteleverandører, som Facebook, Google, Apple og Amazon, får en rekke nye forpliktelser som skal ivareta brukernes sikkerhet og rettigheter online, samt tiltak som skal sørge for en utjevning av markedsvilkårene for alle aktører på det digitale markedet.

Det nye lovverket har to hovedformål:

  • Å skape et tryggere digitalt rom der de grunnleggende rettighetene til alle brukere av digitale tjenester er beskyttet
  • Å etablere like vilkår for å fremme innovasjon, vekst og konkurranseevne, både i EU og globalt.

«The Digital Services Act and Digital Markets Act encompass a single set of new rules applicable across the whole EU. They will create a safer and more open digital space, with European values at its centre.”[1]

Europaparlamentet og Rådet skal nå behandle kommisjonens forslag. Den nye reguleringspakken har trolig bred oppslutning i EU-landene og i Europaparlamentet. Det er ventet at behandlingen vil skje i løpet av 2021.

European Data Protection Superviser kom med sin uttalelse 10. februar 2021 som støtter initiativet (Opinion 01/2021).

Digital Services Act

Digital Services Act (DSA) gjelder for digitale tjenesteleverandører, herunder leverandører av formidlingstjenester, hostingtjenester og digitale plattformer. Sistnevnte vil eksempelvis være sosiale medier og nettbaserte markedsplasser. Mest omfattende er forpliktelsene rettet mot de største digitale plattformene, definert som plattformer med mer enn 45 millioner EU-brukere, det vil si over 10 % av EUs befolkning. Små og mellomstore bedrifter vil i stor grad være unntatt.

Selv om fordelene ved digital transformasjon er store for både den enkelte og EU, fremhever kommisjonen likevel noen utfordringer som forslaget til nytt regelverk adresserer:

A core concern is the trade and exchange of illegal goods, services and content online. Online services are also being misused by manipulative algorithmic systems to amplify the spread of disinformation and for other harmful purposes. These new challenges and the way platforms address them have a significant impact on fundamental rights online.[2]

Blant DSAs nyvinninger er regler som pålegger digitale tjenesteleverandører å fjerne og bekjempe ulovlig innhold, slik som ulovlige varer, tjenester og ytringer. Regelverket legger dessuten opp til større transparens ved digital markedsføring, herunder for algoritmene som brukes til markedsføringen, samt beskyttelsestiltak for brukere som opplever fjerning av deres innhold. De største digitale plattformene underlegges også EU-kommisjonens tilsyn, som gis myndighet til å ilegge sanksjoner, herunder bøter på inntil 6 % av selskapenes globale omsetning.

Vis mer om Digital Services Act

Digital Markets Act

Digital Markets Act (DMA) gjelder for selskaper som er å anse som såkalte «portvoktere». Dette er selskaper som leverer grunnleggende plattformtjenester og som har en så sterk markedsposisjon at de dikterer markedsvilkårene på sine områder:

«This can grant them the power to act as private rule-makers and to function as bottlenecks between businesses and consumers. Sometimes, such companies have control over entire platform ecosystems. When a gatekeeper engages in unfair business practices, it can prevent or slow down valuable and innovative services of its business users and competitors from reaching the consumer»[3]

Dette er tilfellet for selskaper som (1) siste tre år har hatt en årlig omsetning på 6,5 milliarder euro eller markedsverdi på minst 65 milliarder euro, (2) har grunnleggende plattformtjenester som brukes av mer enn 45 millioner aktive EU-brukere på månedlig basis og mer enn 10 000 aktive næringsaktører på årlig basis, og (3) selskapet har en vedvarende forankret posisjon på markedet.

Kort oppsummert skal portvoktere ikke lenger kunne forhindre og stanse fremveksten av andre markedsaktører. Portvoktere må dermed blant annet legge til rette for at tredjeparters programvare skal kunne fungere med deres egne tjenester og gi næringsaktører tilgang til egen data generert ved bruk av plattformtjenestene. I tillegg skal ikke forbrukere kunne nektes å avinstallere forhåndsinstallert programvare eller nektes å benytte seg av tjenester utenfor portvokternes plattformer. Overtredelser kan blant annet sanksjoneres med bøter på inntil 10 % av selskapenes globale omsetning.

Vis mer om Digital Markets Act