Juridisk samarbeidsavtale med Norsk Industri

norskindustri_logo

Haavind har avtale med Norsk Industri om juridisk bistand til organisasjonens medlemsbedrifter

Bakgrunn for avtalen

Haavind har i lang tid hatt et nært samarbeidsforhold med Norsk Industri og i flere tiår bistått organisasjonen og dens medlemsbedrifter i en rekke saker. En sentral del av samarbeidet har bestått i at Haavind har representert organisasjonen i de juridiske komiteene i de nordiske og europeiske teknologiindustriorganisasjonene (henholdsvis Skanmek og Orgalime), som utarbeider mye benyttede internasjonale leveringsbetingelser, mønsterkontrakter, guider med mer.

Den senere tids arbeid har blant annet bestått i utarbeidelse av de reviderte nordiske leveringsbetingelsene NL 09 og NLM 10 (tidligere NL 01 og NLM 02) og Orgalime S 2012 (tidligere Orgalime S 2000). På vegne av Norsk Industri har Haavind tidligere også tatt del i utarbeidelsen av blant annet offshorekontraktene NF 07 og NTK 07, samt deres forgjengere.

Norsk Industris presentasjon av konsultasjonsordningen finner du her.

Haavinds industrikompetanse

Det tette samarbeidet med Norsk Industri innebærer at Haavind har opparbeidet omfattende kunnskap om, og forståelse for, industriens særlige behov. Dette har gitt oss de beste forutsetninger for å kunne gi gode og relevante rettslige råd når industrien møter utfordringer. Vår erfaring med industriens kontrakter gir oss særlige forutsetninger for å kunne bistå i kontraktuelle spørsmål. Samtidig har vi lagt vekt på å ha en generell og bred kompetanse knyttet til industriens behov. Dette ligger til grunn for vår bistand til industrien også på andre områder enn de som dreier seg om kontraktrettslige spørsmål.

Fabrikasjons- og leveringskontrakter

Som det fremgår har Haavind lang erfaring med utvikling av fabrikasjons- og leveringskontrakter. Dette gir oss en særlig kompetanse ved utarbeidelse av bedriftsspesifikke vilkår og rådgivning ved gjennomføring av kontrakter.

Våre fageksperter bistår blant annet med

 • Utarbeidelse av innkjøps- og salgsbetingelser
 • Kontraktsforhandlinger
 • Rådgivning under kontraktsgjennomføringen
 • Sluttoppgjørsbehandling
 • Megling eller annen tvisteløsning
 • Transaksjoner, selskapsrett, finansiering og skatt

Våre advokater har bred kompetanse knyttet til kjøp og salg av virksomheter og selskaper. Slike prosesser vil ofte inneholde mange ukjente faktorer og problemstillinger, de tar mye tid for de involverte partene og krever ofte betydelige ressurser. På den ene siden kan det å nå målet ha høy verdi, på den andre siden kan risikoen og nedsiden også være stor.

Vi dekker alle deler av transaksjonsjussen og selskapsretten og vi kan også gi råd til ledelsen, inkludert styret og daglig leder, og kan bistå i forbindelse med låneopptak og sikkerhetsstillelser. I tillegg har vi også bred skatterettslig kompetanse.

Vi bistår også våre kunder med

 • Kjøp og salg av selskaper og virksomhet
 • Kapitalendringer, fusjoner og fisjoner
 • Omorganiseringer og endringer av konsernstruktur
 • Rådgivning til styre og ledelse
 • Joint ventures og samarbeidsavtaler
 • Selskapsrettslige endringer
 • Tilrettelegging for disposisjon og utvikling av fast eiendom
 • Årsoppgjør
 • Låneopptak og sikkerhetsstillelser
 • Økonomiske utfordringer og insolvens
 • Skatt og merverdiavgift, inkludert toll og særavgifter, eiendomsskatt og merverdiavgift på fast eiendom, arv og generasjonsskifte og ligningsklager
 • Immaterielle rettigheter

De fleste industribedrifter har verdier i form av immaterielle rettigheter. Det kan dreie seg både om registrerbare industrielle rettigheter, slik som patenter, varemerker og industridesign og ikke-registrerbare rettigheter slik som opphavsrettigheter, rettigheter til know how og bedriftshemmeligheter. Ofte vil de immaterielle rettighetene utgjøre en viktig del av grunnlaget for industribedrifters markedsposisjon.

Vi har betydelig erfaring med strategisk rådgivning knyttet til beskyttelse av ny teknologi og immaterielle rettigheter, og med konfliktløsning og håndhevelse ved krenkelse av rettighetene.

Innen IPR gir vi kunder råd blant annet på

 • Beskyttelse av patenter og teknisk know how
 • Konfidensialitetsavtaler
 • Tiltak for å sikre kontroll med forretningshemmeligheter og know how ved overgang av ansatte
 • Arbeidstakeroppfinnelser
 • Registrering og håndhevelse av varemerker og industridesign
 • Opphavsrettigheter, herunder til tekst, bilder, tegninger og kildekode
 • Reaksjoner mot brudd på god forretningsskikk, for eksempel ved urimelige produktetterlikninger
 • Rettighetsregulering i lisensavtaler, samarbeidsavtaler, utviklingsavtaler og oppdragsavtaler
 • Tvisteløsning og prosedyre i saker om rettighetsspørsmål
 • Offentlige anskaffelser

For leverandører til det offentlige er det viktig å kunne utforme tilbud som ikke blir avvist i en konkurranse. Videre er det viktig å kunne vite når oppdragsgiver trår feil og det eventuelt er grunnlag for å påklage oppdragsgivers beslutninger. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å forfølge saken videre enten i klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller ved domstolsbehandling. Våre advokater har spisskompetanse og bred erfaring innen rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser.

Trenger du bistand til offentlige anskaffelser? Vi bistår med

 • Kvalitetssikring av tilbud
 • Strategisk rådgivning i forbindelse med deltakelse i konkurranser
 • Vurdering av lovligheten av oppdragsgivers beslutninger
 • Bistand i forbindelse med klage til oppdragsgiver eller KOFA
 • Midlertidige forføyninger og søksmål
 • Konkurranserett

Konkurranserett og EU/EØS-rett griper inn på de fleste virksomhetsområder. Industrien må forholde seg til to sett av konkurranseregler: konkurranseloven og EØS-avtalens konkurranseregler. Begge regelsett skal sikre virksom konkurranse og setter grenser for bedriftenes handlefrihet, både med hensyn til deres opptreden i markedet og ved fusjoner eller oppkjøp. Haavinds advokater har bred erfaring med konkurranserettslige problemstillinger, både fra advokatvirksomhet og fra konkurransemyndighetene i Norge og EØS.

Vår bistand innen konkurranserett inkluderer

 • Gjennomgang og vurdering av kontrakter opp mot konkurransereglene
 • Fusjoner og oppkjøp, herunder melding til konkurransemyndighetene
 • Vurdering av
 • samarbeid eller ensidig atferd opp mot konkurransereglenes forbud mot hhv. konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling
 • Ved kontrollbesøk (”dawn raids”) fra konkurransemyndigheteneutarbeide såkalte ”compliance programmer” for å sikre at konkurransereglene blir overholdt
 • Klagesaker eller søksmål

Vi har også erfaring med statsstøttespørsmål og kan bistå med vurdering av potensielle støtteordninger, gjennomgang av kontrakter, kontakt med offentlige myndigheter og bistand ved notifikasjon av støtteordninger til EFTAs overvåkingsorgan.

Opplæring/kurs

Vi kan innen alle områdene gjennomføre bedriftsinterne kurs og annen tilpasset faglig oppfølging.

Gratis konsultasjon

Denne delen av avtalen går ut på at medlemmer av Norsk Industri kan ta kontakt med Haavind for en begrenset konsultasjon som er gratis. Vår bistand vil her kunne bestå i at vi umiddelbart kan gi et råd over telefon eller vi avtaler at bedriften oversender noe dokumentasjon, som vi gjennomgår og raskt gir en muntlig tilbakemelding på eller besvarer gjennom e-post.

Denne bistanden er ment å imøtekomme spesifikke behov hos medlemsbedriftene, og samme bedrift kan selvsagt benytte ordningen flere ganger. Vi vil likevel påpeke at ordningen ikke er ment som en løpende konsultasjonsordning for medlemsbedriftene, men som en mulighet til å avklare relativt enkle og oversiktlige problemstillinger i enkelttilfeller. Jevnlig eller løpende juridisk rådgivning forutsetter derfor at det inngås en alminnelig avtale om dette.

Bistand til rabatterte priser

Denne avtalen er en generell prisavtale for medlemsbedriftene, der disse kan avtale oppdrag til en fast rabatt i forhold til Haavinds standard priser. De konkrete prisene vil bli opplyst ved henvendelse, jf nedenfor. Ordningen gjelder for alle fagområdene Haavind dekker og bistanden vil for øvrig bli utført under de vilkår som ellers gjelder.

Hvordan ta kontakt?

Hovedkontakt for konsultasjonsordningen er Olav Bergsaker, og henvendelse innenfor ethvert fagområde kan rettes til han. Han vil i nødvendig utstrekning sette medlemsbedriften i kontakt med annen ressursperson for oppfølging av henvendelsen.

For øvrig kan henvendelse innen ulike fagområder gjøres til følgende:

Kontrakt: Olav Bergsaker
Industrielt rettsvern/immaterialrett: Vebjørn Krag Iversen
Corporate: Kjetil Hardeng
Konkurranse: Simen Klevstrand
Offentlige anskaffelser: Silje Grimseth Ullebust