Haavind Hav

Norge har en unik posisjon innen flere av de havbaserte næringene. Disse står for rundt 70 prosent av Norges inntekter fra eksport. Havnæringene er i stadig utvikling, og bidrar til grunnlaget for et moderne, høyteknologisk Norge.

Næringen ser fremover for å sikre en bærekraftig utnyttelse av naturressursene, og når nye muligheter og markeder skal utvikles blir samarbeid og teknologi- og kompetanseoverføring på tvers av havnæringene viktig.

I Haavind har vi det ledende juridiske fagmiljøet på havbaserte næringer. Vi har eksperter og betrodde rådgivere innen havnæringene olje og offshore, havvind, og fiskeri og havbruk.

Havnæringene er i en spennende utvikling, og det er mye de ulike delene av næringen kan lære av hverandre, ikke minst for å sikre overføring og utnyttelse av den verdensledende kunnskap og teknologi de ulike næringene har. Vi er opptatt av at vår bransjeledende kompetanse og erfaring innenfor ulike deler av havnæringene, skal komme kundene våre til gode. Dette gjør vi blant annet gjennom tett samarbeid og kompetansedeling.

christopher-sveen

Christopher L. Sveen

Det grønne skiftet påvirker også de havbaserte næringene. Hvis det satses riktig, kan dette skiftet være en ytterligere katalysator for videreutviklingen av industrieventyret langs norskekysten.

Sentralt i utviklingen av bærekraftige løsninger og teknologi står leverandørindustrien, dens støttespillere og et tverrfaglig samarbeid.

Haavind erfarer at det i samspillet mellom de ulike havbaserte næringene dukker opp nye juridiske problemstillinger, for eksempel innen eierskap til data, konsesjonsrettigheter, organisering av arbeidslivet og utforming av toll- og skatteregime.

Det er derfor avgjørende for videre innovasjon og vekst i næringen at også det juridiske rammeverket speiler utviklingen i havnæringene.

I fremtiden vil utviklingen i havnæringene gi økte muligheter for nye varer og tjenester, og danne grunnlaget for ny virksomhet. Medfølgende regelutvikling og harmonisering mellom de ulike havnæringene vil stille nye krav til virksomhetene. Med vår inngående regelforståelse og unike bransjekunnskap, er vi en ledende rådgiver for havnæringene, også i fremtiden.

Bjorn-Sogard

Leder for Haavind Fiskeri og Havbruk Bjørn Sørgård

Fiskeri og havbruk

Fiskeri- og havbruksnæringen er i sterk utvikling, ikke minst gjennom bruk av ny teknologi, utvikling av markeder og konsolidering. Næringen omfatter også en meget stor leverandørindustri, som opplever sterk vekst og en stor grad av innovasjon.

Vi kjenner bransjen, og har lang erfaring i å rådgi kunder innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Våre advokater yter juridisk bistand blant annet knyttet til regulatoriske spørsmål, rammebetingelser, løpende drift og har bistått i mange oppkjøp og konsolideringer i bransjen de seneste årene.

Kontakt lederne av Haavind Fiskeri og Havbruk, Bjørn Sørgård eller Ida Espolin Johnson.

Teknologi og IPR

Norsk havnæring har en lang historie og er globalt ledende. Når havnæringene nå preges av et høyt innovasjonstempo og digitalisering, er det med en ambisjon om å ligge i front. Det stiller nye krav til aktørene i næringen, og teknologiutvikling og rettighetsbeskyttelse blir et viktig premiss for blant annet å sikre bærekraftig utvikling og konkurransekraften.

Med ett av landets ledende fagmiljø innen teknologi, digitalisering, og immaterielle rettigheter, står vi sammen med kundene i utviklingen. Våre advokater har dyp fagkunnskap og et kommersielt syn på teknologi og problemstillinger knyttet til digitalisering.

Vi har bred erfaring med alle typer juridiske problemstillinger innen utvikling og teknologi, og bidrar aktivt til å se muligheter og sikre den konkurransekraft og de fortrinn som utvikling skaper for våre kunder.

Kontakt Arne Byberg i Haavind Tech eller leder for Haavind IPR, Vebjørn Iversen.

Med landets ledende fagmiljø innen fiskeri og havbruk, olje og offshore, energi, selskapsrett og transaksjoner og teknologi og rettighetsbeskyttelse står vi sammen om å skape merverdi for våre kunder innen havnæringene. Haavind forsterker firmaets felles satsning på havnæringene, og basert på vår brede bransjekunnskap og fokus på tverrfaglig samarbeid skal vi være den foretrukne og ledende juridiske rådgiver innen havnæringene

preben-brecke

Managing Partner, Preben Brecke

Offshore

Offshorebransjen har i nyere tid omstilt seg og kommet i posisjon som premissleverandør av et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv. Nye muligheter reiser seg i kjølvannet av dette skiftet, eksempelvis havvind, et område hvor offshore og vindkraft spiller sammen.

Vi i Haavind har ett av landets bredeste og mest erfarne fagmiljø innen entreprise og offshore, og våre advokater kjenner rammebetingelsene til bransjen svært godt. Våre advokater er allerede involvert i prosjekter knyttet til havvind utenfor Norge, og når havnæringene retter blikket mot offshorebransjen er vi med å utforsker mulighetene og tilrettelegger for nyskapning.

Kontakt Christopher L. Sveen eller Mikal Brøndmo.

Corporate

Aktørene står overfor nye krav til organisering, forretningsmodeller og virksomhetsstruktur, og for å opprettholde konkurransefortrinnene og være posisjonert til å ta strategiske roller i de nye og hurtig voksende industriene i næringene, er det viktig at aktørene er godt organisert og forberedt på strukturelle og eiermessige endringer.

Den sterke utviklingen, endring og verdiskapning i havnæringene innebærer en forventet ytterligere konsolidering. I tillegg står mange av aktørene foran generasjonsskifter og næringene tiltrekker seg sterk interesse fra nye eiermiljøer og fra utlandet.

Haavinds tverrfaglige miljø innen oppkjøp og fusjoner, selskapsrett, restrukturering, og finans, kjenner rammebetingelsene og har svært gode forutsetninger for sikkert og effektivt bidra til å skape verdi til eiere og selskaper i forbindelse med restruktureringer, oppkjøp og fusjoner.

Sammen med norske og utenlandske aktører har vi gjennomført noen av de største og mest komplekse transaksjonene i Norge innen næringene, og bistår både familieeide- industrielle- og Private Equity-aktører med oppkjøp, salg og joint ventures.

Kontakt Haavind Corporate ved Preben Brecke, Ida Espolin Johnson, eller Tone Grivi (Fiskeri og havbruk M&A), Bård Sandstad (Olje og gass / Offshore M&A), eller Kjetil Hardeng (Energi M&A).

Energi

Den teknologiske utviklingen har også gjort det mulig å utnytte havet til flere formål enn de tradisjonelle. Miljømessig bærekraft står sentralt i diskusjonen rundt utviklingen av havnæringene, også innenfor energi.

Ny utvikling og økt etterspørsel har gjort at fornybar energi, som sol- og vindenergi, tar opp kampen mot mer tradisjonelle energikilder.

Verdiskapningen i næringen vil i stor grad knyttes opp mot bærekraftig utvikling, og med ett av landets ledende fagmiljø innen fornybar energi, vil Haavind være en naturlig samarbeidspartner når nye muligheter utforskes.

Med omfattende erfaring og dype bransjeforståelse vil våre advokater stå side om side med aktørene i havnæringene når de går gjennom det grønne skiftet.

Kontakt leder for Haavind Energi Aksel Tannum eller Mari Reitzel Bjerke.