Det optimale eiendomsprosjektet

Velkommen til oppsummeringen av vår andre seminarserie om eiendomsutvikling og eiendomsprosjekter.

I løpet av 2017 har vi gjennomført ti frokostseminarer om struktur- og gjennomføringsfasen, og har tatt dere deltakere gjennom forhold som kan bidra til å optimalisere organiseringen av et eiendomsprosjekt.

«Exit» fasen vil vi ta for oss i en egen seminarserie i 2018.

ByggKonstruksjon_web

Frokostseminar i serien for 2017

Valg av entreprisemodell for «Det optimale eiendomsprosjektet»

28. november klokken 08:30 – 10:00

Kontraktene som skal inngås ifm byggearbeidene og gjennomføringen av disse er helt sentrale for et vellykket prosjekt. Dette gjelder planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse og utførelse.

Det er viktig at man her velger de riktige strategier og gjør de riktige valgene i en tidlig fase. I dette fjerde, og siste, seminaret i denne rekken vil vi gå gjennom de relevante kontraktene.

Selv om kontraktene i stor utstrekning er standardbaserte, er det nødvendig å gjøre flere viktige valg innenfor kontraktsrammen. I den forbindelse ser vi på de sentrale forhold som utbyggeren må være oppmerksom på, hvor målet er å finne den riktige balansen i prosjektet slik at risikoen blir tydelig plassert og kan prismessig hensyntas på en god måte.

Overordnet organisering av et utviklingsprosjekt

20. september klokken 08:30 – 10:00

Erverv og hensiktsmessig organisering av utviklingstomten og eierselskapet er sentralt for et vellykket prosjekt.

I det første seminaret i rekken så vi nærmere på bl.a. forholdet mellom detaljregulering og organisering og ulike modeller for organisering av både overflateeiendom og eiendom under bakken.

Videre gikk vi gjennom hensiktsmessig organisering og drift av felles teknisk infrastruktur og andre fellesfunksjoner. Foredragsholderne rettet deretter blikket mot gode løsninger hva gjelder MVA.

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1.1.2018 – hvilke endringer er relevante for eiendomsutviklere?

18. oktober klokken 08:30 – 10:00

Ny eierseksjonslov trer snart i kraft. Loven medfører endrede regler for flere viktige forhold som påvirker fremtidig organisering av boligprosjekter.

I det andre seminaret vil vi gå gjennom lovens sentrale bestemmelser og se nærmere på hva som er viktig å regulere i vedtekter for eierseksjonssameier, hensiktsmessige måter å sikre næringsseksjoners rett til bruk av utearealer, fordelaktig fordeling av felleskostnader, utfordringer ved trinnvis utbygging av sameier mv.

Leiekontrakt for bygg under oppføring

8. november klokken 08:30 – 10:00

Leiekontrakt for næringsseksjoner er et viktig dokument, enten tanken er å beholde næringsseksjonen eller selge etter ferdigstillelse.

Det tredje seminaret i rekken vil gi deltakerne innsikt i sentrale reguleringer i leiekontrakt for bygg under oppføring. Vi ser på hva som er viktig å regulere for å minimere risiko for byggherre/utleier, sentrale elementer ift. fremtidig salg, forholdet til entrepriseavtalen, hvordan skape størst mulig fleksibilitet i utbyggingsfasen mv.