/ 19.01.2022

Haavind-brunsj om arbeidsrett 19. januar 2022

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder en gang i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og får presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

I denne månedens Haavind-brunsj skal vi gjennomgå flere nye dommer avsagt av Høyesterett på arbeidsrettens område. Dere møter partner Sten Foyn og senioradvokat Sindre Solbakken.

Sent i 2021 avsa Høyesterett flere avgjørelser på arbeidsrettens område. Dommene gjaldt spørsmål som kan få betydning for alle typer virksomheter. I brunsjen vil vi gjennomgå faktum og Høyesteretts begrunnelse i dommene, og se nærmere på hva vi kan lære av disse og hva slags tilpasninger virksomhetene bør gjøre.

Dommen HR-2021-2532-A inneholder viktige avklaringer om når arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn eller fremme krav om tilbakebetaling mot arbeidstaker når det er gjort feilutbetalinger av lønn og andre ytelser. Høyesterett avviste i dommen gyldigheten av klausuler som generelt angir at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn ved feilutbetalinger, samt arbeidsgivers krav om tilbakebetaling. Dommen etterlater spørsmål om hvordan arbeidsgiver kan sikre sine interesser i situasjoner hvor man har gjort feilutbetalinger til ansatte.

Dommen HR-2021-2389-A gjelder gyldigheten av en oppsigelse av en helsefagarbeider som hadde «snoket» i en pasientjournal. Dommen gir viktige avklaringer for alle virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren, men gir også grunn til å stille spørsmål ved hvordan oppsigelsesvernet skal praktiseres når ansatte tilegner seg informasjon om tredjepersoner fra arbeidsgivers systemer.

Kjennelsen HR-2021-2554-A drøfter spørsmål om søksmålsfristene ved virksomhetsoverdragelser. Kjennelsen har stor betydning for spørsmål om når domstolen må behandle krav i forbindelse med virksomhetsoverdragelser, og når disse skal avvises fra domstolsbehandling.

Vi tar gjerne imot spørsmål både i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.

Lenke til webinaret sendes ut samme dag