/ 14.10.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 14. oktober 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder en gang i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er «Hvordan håndtere et varsel fra arbeidstaker på best mulig måte.» Dere møter partner Kari Sigurdsen og advokat Kristina S. Nymo, som jobber i Haavinds arbeidslivsavdeling. Kari og Kristina har omfattende erfaring med rådgivning og håndtering av varslingssaker, og har også erfaring med saker om varsling og gjengjeldelse for domstolene.

Varsling fra arbeidstaker er krevende å håndtere for virksomheter. Det stilles krav både til måten varselet skal behandles og til hvordan arbeidsgiver skal følge opp varsleren, den det er varslet mot og andre berørte parter. Hvordan bør varslingssakene håndteres for å ikke skape ytterligere belastning for arbeidsmiljøet? Og hva bør arbeidsgiver foreta seg for at prosessen i etterkant av et varsel oppleves som forsvarlig og tillitsvekkende? Vi vil i foredraget gjennomgå varslingsreglene på et overordnet nivå, og ha fokus på praktiske råd og tips til hvordan varslingssaker bør håndteres.

Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått kompetanse til å behandle tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter varsling, herunder myndighet til å gi oppreisning og erstatning. Vi vil i foredraget redegjøre nærmere for Diskrimineringsnemndas kompetanse, men først og fremst ha fokus på hvordan man unngår situasjoner hvor varsleren mener seg utsatt for gjengjeldelse.

Vi mottar gjerne spørsmål i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.