/ 04.11.2021

Haavind-brunsj om arbeidsrett 4. november 2021

Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder en gang i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er «Oppdragstaker eller arbeidstaker – Aleris/Stendi-dommen og NOU om fremtidens arbeidsliv». Dere møter partner Pål Kvernaas og advokat Sigurd Dahl Bjune.

Grensen mellom oppdragstaker (ofte kalt konsulenter) og arbeidstaker kan være krevende å trekke. Klassifiseringen er avgjørende for hvilke regler som gjelder for avtaleholdet samt avklaring av ansvar og risiko mellom partene. Feil praktisering kan få store konsekvenser.

I slutten av juni 2021 avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken hvor 22 personer, engasjert som oppdragstakere i Stendi AS (tidligere Aleris AS), blant annet fremmet krav om å få reklassifisert sine oppdragstakerforhold til arbeidsforhold. I oppdragsavtalene med Aleris var enkeltpersonforetakene angitt som part. Etter en nokså omfattende gjennomgang av blant annet klassifiseringsspørsmålet kom lagmannsretten flertall til at samtlige ankeparter har vært arbeidstakere. Fougner-utvalgtet avga 23. august 2019 sin utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering: «Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv» (NOU 2021:9). Spørsmålet om tilknytningsformer generelt og grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker spesielt har dermed igjen blitt satt på (den politiske) dagsordenen, og det er foreslått lovendringer på området.

I brunsjen vil vi kort gjennomgå hovedpunktene fra Aleris/Stendi-dommen og utredningen til Fougner-utvalget knyttet til grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker. Vi vil også ta opp praktiske utfordringer for virksomheter som av ulike grunner har behov for å engasjere oppdragstakere.

Vi tar gjerne imot spørsmål både i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.