Haavind-brunsj om arbeidsrett 2. desember 2021

09.00-10:00
2.desember 2021
Webinar
Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Haavinds arbeidsrettsadvokater holder en gang i måneden møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her blir du oppdatert om siste nytt på jussen, og får presentert og diskutert aktuelle problemstillinger eller dommer innenfor HR og arbeidsrett.

Temaet for denne månedens Haavind-brunsj er «Lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Arbeidsgivers vern mot ansattes forberedelser til konkurrerende virksomhet». Dere møter partner Lars Kokkvold og advokat Sindre Solbakken, som har bred erfaring med håndtering av vanskelige saker om ansatte som har forberedt eller startet opp konkurrerende virksomhet.

Arbeidsgiver har et grunnleggende behov for beskyttelse mot at ansatte driver eller forbereder konkurrerende virksomhet under arbeidsforholdet. Slike handlinger kan medføre store tap i form av blant annet tapte kunder, ansatte, omdømme og markedsandeler. Det gjelder derfor en ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold som pålegger arbeidstaker å ivareta arbeidsgivers interesser så lenge ansettelsesforholdet består.

Vi vil i brunsjen gå nærmere inn på lojalitetsplikten og hva som anses som illojale forberedelser til konkurrerende virksomhet. Vi vil også se nærmere på hvordan man i arbeidsavtalen kan styrke arbeidsgivers posisjon utover det vernet lojalitetsplikten gir, samt hva slags beskyttelse arbeidsgiver har i kraft av lovverket, herunder markedsføringsloven og den nye forretningshemmelighetsloven.

Saker hvor ansatte forbereder seg på konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver kan være vanskelige å håndtere i praksis fordi mye skjer i det skjulte. Vi vil se nærmere på hvilke muligheter arbeidsgiver i praksis har for å avdekke arbeidstakers illojale handlinger. Vi vil også kort gå inn på hvilke reaksjoner som kan tenkes dersom arbeidsgiver mener at arbeidstaker har opptrådt illojalt.

Vi tar gjerne imot spørsmål både i forkant av brunsjen og underveis i presentasjonen.

Lenke til webinaret sendes ut samme dag

Meld deg på

09.00-10:00
2.desember 2021
Webinar